ಉಗ್ರಾಣ

ಕಾರ್ಖಾನೆ 4
ಕಾರ್ಖಾನೆ 1
ಕಾರ್ಖಾನೆ2
ಕಾರ್ಖಾನೆ7
ಕಾರ್ಖಾನೆ 5
ಕಾರ್ಖಾನೆ 6

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಚೆಜಿಯನ್6
chejian5
chejian4
ಚೇಜಿಯನ್3
ಚೆಜಿಯನ್2
ಚೆಜಿಯನ್1
chejianpic3
chejianpic2
chejianpic1

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

yanfa7
yanfa3
yanfa1
yanfa5
yanfa6
yanfa4

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

zuoye5
zuoye4
zuoye3
zuoye2
zuoye1
zuoye6